Stowarzyszenie Inclusion Ireland

O nas

Stowarzyszenie Inclusion Ireland jest krajową organizacją ochotniczą, która działa na rzecz praw osób z niepełnosprawnością intelektualną w Irlandii. Założona w 1961 roku, jest ona obecnie instytucją nadrzędną dla ponad 160 organizacji. Inclusion Ireland dba o to, aby osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogły żyć i uczestniczyć w życiu społeczności na tych samych prawach co inni obywatele; aby mogły prowadzić wybrany przez siebie tryb życia i osiągnąć pełnię swoich możliwości. 

Nasze usługi

Inclusion Ireland prowadzi kampanie na rzecz zmian w usługach i ustawodawstwie, które mogłyby poprawić jakość życia i poziom uczestnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną w irlandzkim społeczeństwie. Stowarzyszenie to pracuje wraz ze swoimi członkami nad wyszukaniem priorytetów i przygotowaniem polityk uzgodnionych na szczeblu krajowym w celu przedstawienia ich rządowi, organom statutowym, innym grupom i ogółowi społeczeństwa. Wśród członków Inclusion Ireland znajdują się zarówno przedsiębiorstwa, jak i indywidualne osoby.

Stowarzyszenie Inclusion Ireland zajmuje się także następującymi kwestiami:

 • promowaniem rzecznictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a w szczególności rzecznictwa we własnej sprawie;
 • informacją i poradnictwem przez telefon, drogą pocztową i za pośrednictwem strony internetowej;  
 • publikowaniem ulotek informacyjnych i biuletynu kwartalnego;  
 • organizacją seminariów i konferencji;  
 • udzielaniem informacji i pogadanek szkoleniowych różnym grupom oraz  
 • reprezentowaniem sektora niepełnosprawności intelektualnej w Irlandii na poziomie międzynarodowym poprzez członkostwo w stowarzyszeniach Inclusion International i Inclusion Europe.  

Jak się z nami skontaktować

Ze stowarzyszeniem Inclusion Ireland można się skontaktować drogą pocztową, telefoniczną, wysyłając faks lub e-mail albo odwiedzając jego stronę internetową: 

Inclusion Ireland,
Unit C 2, The Steelworks,
Foley Street,
Dublin 1.

Tel.:   01-8559891  
Faks:  01-8559904

E-mail: info@inclusionireland.ie
Strona internetowa:www.inclusionireland.ie

About us

Inclusion Ireland is a national voluntary organisation working to promote the rights of people with an intellectual disability in Ireland. Set up in 1961, it is now the umbrella body for over 160 organisations. Inclusion Ireland aims to make sure that people with an intellectual disability can live and take part in the community with the same rights as other citizens, so they can live the life of their choice and to their fullest potention. 

Our Services

Inclusion Ireland campaigns for changes in services and legislation that will improve the quality of life and participation of people with an intellectual disability in Irish society. It works with its members to look for priorities and put together nationally agreed policies to present to the government, statutory bodies, other groups and the general public. Some members of Inclusion Ireland are companies and some are individuals.

Inclusion Ireland also:

 • promotes advocacy for people with an intellectual disability, particularly self-advocacy;
 • gives information and advice by phone, post and through its website;  
 • publishes information leaflets and a quarterly newsletter; 
 • organises seminars and conferences;  
 • gives information and training talks to a range of groups; and 
 • represents the intellectual disability sector in Ireland at international level by its membership of Inclusion International and Inclusion Europe.  

How to contact us

You can contact Inclusion Ireland by post, phone, fax, email or by visiting its website: 

Inclusion Ireland,
Unit C 2, The Steelworks,
Foley Street,
Dublin 1.

Tel:   01-8559891  
Fax:  01-8559904

Email: info@inclusionireland.ie
Website:www.inclusionireland.ie

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1