Teidlíochtaí agus Sochair

Féadfaidh tú a bheith i dteideal réimse  sochar agus teidlíochtaí má bhíonn do leanbh faoi mhíchumas. Tá na teidlíochtaí agus na sochair seo ann chun tacaíocht a thabhairt daoibh mar theaghlach agus chun cabhrú le do leanbh a lánchumas a bhaint amach.

Seo a leanas cuid de na príomhréimsí ina bhféadfá a bheith i dteideal  teidlíochtaí:

 • Sláinte
 • Oideachas
 • Tacaí sóisialta
 • Cáin
 • Tithíocht
 • Measúnú ar riachtanais

An tSeirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Tabharfaidh an tSeirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh faisnéis duit faoi do chuid teidlíochtaí agus sochar. Ina theannta sin, tugann siad comhairle duit faoi conas iad a rochtain, chomh maith le sonraí faoi na critéir nach mór duit a shásamh d’fhonn cáiliú i gcomhair gach scéime.

Is féidir leat faisnéis a fháil i dtaobh do theidlíochtaí sna bealaí seo a leanas:

 • cuairt a thabhairt ar shuíomh gréasáin an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh;
 • glao gutháin a chur ar an tSeirbhís Teileafóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh ar 1890 777 121, ó Luan go hAoine, 9am-8pm; nó
 • cuairt a thabhairt ar Ionad Faisnéise do Shaoránaigh i do réigiún.

Más maith leat, tig leat teagmháil dhíreach a dhéanamh leis na gníomhaireachtaí atá freagrach as na seirbhísí, na sochair agus na teidlíochtaí a thabhairt freisin. Cliceáil anseo le haghaidh sonraí breise faoi na gníomhaireachtaí sin. 

Roinnt naisc úsáideacha: 

Tá roinnt nasc thíos ó shuíomh gréasáin an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh a d’fhéadfadh a bheith ábhartha duitse. Tá an iomad faisnéise ar an suíomh gréasáin seo a bhaineann le tacaí do dhaoine faoi mhíchumas i rith a saoil – mar sin, ná bí buartha má bhíonn an chuma air go bhfuil cuid mhór faisnéise le sú. Má táthar díreach tar éis míchumas do leanbh a fháthmheas, ní bheidh scair mhór den fhaisnéis seo ábhartha ag an bpointe seo.

 

You may qualify for a range of benefits and entitlements if your child has a disability. These entitlements and benefits are there to support you as a family and help your child reach their full potential.

Some of the main areas where you may have entitlements are as follows:

 • Health
 • Education
 • Social supports
 • Tax
 • Housing
 • Assessment of need

Citizens Information Service

The Citizens Information Service will give you information on your entitlements and benefits. It also gives advice on how to access them, and details of the criteria that you need to meet to qualify for each scheme. 

You can find out about your entitlements by:

 • visiting the Citizens Information Website;
 • phoning the Citizens Information Phone Service on 1890 777 121, Monday to Friday, 9am – 8pm; or
 • calling in person to a Citizens Information Centre near you.

You can also directly contact the agencies responsible for giving the services, benefits and entitlements. Click here for further details on the agencies to contact. 

Some useful links: 

Below are some links from the Citizen's Information Board website that may be relevant to you. There is a lot of information on this website that relates to supports for people with disabilities throughout their lives - so do not worry if it seems like there is a lot of information to take in. If your child's disability has just been diagnosed lots of this information will not be relevant at this time. 

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1