Rzadkie syndromy – Contact a Family

Jeśli u Waszego dziecka zdiagnozowano rzadki syndrom lub chorobę, istnieją organizacje, które zapewnią Wam informacje i wsparcie.

Wiadomość o tym, że dziecko cierpi na rzadkie zaburzenia, może być dużym szokiem i pobudzić wiele emocji, jak również pragnienie, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o chorobie dziecka. Istnieją organizacje, które mogą Was skontaktować z rodzicami, których dziecko cierpi na tę samą chorobę, lub rodzicami dzieci z innymi rzadkimi chorobami, którzy mogą doświadczać tego samego, co Wy.
 

Contact a Family– skontaktujcie się z rodziną

O nas

Contact a Family oferuje wsparcie, porady i informacje rodzinom dzieci z niepełnosprawnością, bez względu na rodzaj choroby lub niepełnosprawności. Grupa wyznaje przekonanie, że wszystkie rodziny dzieci z niepełnosprawnością powinny mieć prawo do odzyskania kontroli nad własnym życiem i osiągnięcia pełni swoich możliwości. Contact a Family to zarejestrowana organizacja charytatywna, która posiada ponad 30 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i ich rodzinami. Chociaż jej siedziba mieści się w Wielkiej Brytanii, wszystkie usługi dostępne są przez Internet.

Nasze usługi

Contact a Family oferuje szereg usług informacyjnych i różne formy wsparcia, między innymi:

 • publikacje autorstwa rodziców i profesjonalistów, którzy pracują z dziećmi z niepełnosprawnością – bezpłatne kopie można pobrać w sekcji publikacji na stronie internetowej;
 • wszechstronne informacje od A do Z na temat chorób, zawierające wiele rzadkich syndromów i chorób, jak również dane grup wsparcia dotyczących tych chorób w Wielkiej Brytanii, oraz
 • siostrzaną stronę MakingContact.org, która pozwala rodzicom dzieci z niepełnosprawnością, ich przyjaciołom, jak również samym osobom dorosłym z niepełnosprawnością znaleźć i skontaktować się z innymi, dotkniętymi tą samą chorobą. Baza danych na tej stronie zawiera również dane rodzin z Irlandii, których dzieci cierpią na szereg rzadkich syndromów.

Jak się z nami skontaktować

Z grupą można się skontaktować drogą pocztową, telefoniczną, wysyłając e-mail albo odwiedzając jej stronę internetową lub biuro w Londynie albo Belfaście:  

London
Contact a Family,
209-211 City Road,
Londyn,
EC1V, 1JN,
Wielka Brytania

Tel.: +44 (0)20 7608 8700
Faks: +44 (0)20 7608 8701
E-mail: info@cafamily.org.uk
Strona internetowa: www.cafamily.org.uk

If your child has been diagnosed with a rare syndrome or condition, there are a number of organisations that can give you information and support.

Having a child with a rare disorder can be a huge shock and can stir up many emotions as well as a desire to learn more about your child's condition. There are organisations who can put you in touch with families who have a child with the same condition, or with families of children with other rare conditions who may be having similar experiences to you.
 

Contact a Family

About us

Contact a Family gives support, advice and information to families of children with disabilities, whatever their condition or disability. The group believes that all families of children with disabilities should be empowered to live the lives they want to and to reach their full potential. Contact a Family is a registered charity and has over 30 years' experience of working with children and families. Although it is based in the UK, its services are all available online.

Our services

Contact a Family offers a wide range of information and support services including:

 • publications for families and professionals who work with children with disabilities - you can download free copies from the publications section of its website;
 • a comprehensive A-Z of information on conditions, including many rare syndromes and conditions, together with details of UK support groups for those conditions; and
 • a sister website MakingContact.org - this website lets the parents of children with disabilities, their friends or adults with disabilities themselves find and contact others affected by the same condition. The website's database of families includes a number of families from Ireland whose children ahve a range of rare disorders.

How to contact us

You can contact the group by post, phone, email or visiting its website at either its London or Belfast office: 

London
Contact a Family,
209-211 City Road,
London,
EC1V, 1JN,
UK.

Telephone: +44 (0)20 7608 8700
Fax: +44 (0)20 7608 8701
Email: info@cafamily.org.uk
Website: www.cafamily.org.uk

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1