Patarimai, kaip ieškoti internete

Kai jūsų vaikui diagnozuojama konkreti liga, galite apie ją paieškoti daugiau informacijos. Viena iš pirmų vietų, kur galite ieškoti informacijos, – internetas. Turėtumėte visada prisiminti, kad, nors internetas yra puikus informacijos šaltinis, jame taip pat rasite daug informacijos, kuri yra pasenusi, nepatikima arba neteisinga.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad internete rasta informacija konkrečiai jūsų vaikui gali būti netaikytina, netgi tuomet, kai ten rašoma apie tą pačią ligą. Kiekvienas vaikas yra skirtingas.

Toliau pateikiame kelis patarimus, kaip ieškoti internete, kad padėtumėme jums rasti patikimos ir teisingos informacijos.

Fondas „Apie sveikatą internete“ [Health on the Net Foundation] (arba HON fondas)

Fondas „Apie sveikatą internete“ [Health on the Net Foundation] įkurtas siekiant teikti informaciją apie patikimas interneto svetaines sveikatos klausimais.

Fondas „Apie sveikatą internete“ [Health on the Net Foundation] (arba HON fondas) daug metų skyrė tyrinėjimams, kad suformuluotų geriausius patarimus, kaip nuspręsti, ar žiniatinklyje rasta informacija yra kokybiška. Štai keli jų pateikiami patarimai:

Patarimai dėl paieškų internete

 • Vyriausybių arba oficialiai pripažintų institucijų, pavyzdžiui, valstybinių ligoninių arba universitetų, interneto svetainėse paprastai pateikiama jums naudinga informacija; jose dažnai pateikiama praktiška ir patikima informacija bei patarimai.

 • Jeigu įmanoma, paprašykite gydytojo arba ankstyvosios intervencijos grupės nario duoti sąrašą patikimų ir tinkamų interneto svetainių, kuriose galėtumėte apsilankyti.

 • Visuomet remkitės daugiau kaip vienos interneto svetainės informacija, kad galėtumėte informaciją įvertinti ir patikrinti.

 • Patikrinkite informacijos šaltinį – kas pateikė informaciją apie sveikatą; ar tas žmogus yra kompetentingas teikti šią informaciją, ar jis pateikia tinkamas nuorodas, jeigu naudojo kitus informacijos šaltinius?

 • Perskaitykite interneto svetainės konfidencialumo politiką – kokią informaciją apie jus jie renka ir, jeigu pateikiate kokią nors asmeninę informaciją, ką jie su ja daro (kai kurios svetainės gali dalytis jūsų el. pašto adresais su kitomis reklamos tikslais)?

 • Pasidomėkite, ar interneto svetainė turi patikimos organizacijos, pavyzdžiui, fondo „Apie sveikatą internete“ [Health on the Net Foundation] (arba HON fondo), kokybės patvirtinimo ženklą – juo patvirtinama, kad interneto svetainė yra tiksli, atnaujinta ir sąžininga dėl savo autorių, konfidencialumo, finansavimo ir reklamos. Visada spustelėkite, kad įsitikintumėte, ar kokybės patvirtinimo sertifikatas vis dar galioja. Interneto svetainės kokybės patvirtinimo sertifikatą galite patikrinti, naudodami „Honcode“ įrankių juostą.

 • Būkite atsargūs ir netikėkite pažadais arba pareiškimais apie išganingus išgijimo būdus, vaistus nuo visų ligų ir kitais ekstremaliais teiginiais, nebent tokiems pareiškimams būtų pateikta neginčijamų įrodymų.

 • Internete, knygoje arba kur nors kitur rastos informacijos niekada nelaikykite medicininiu patarimu – tik gydytojas, pasikonsultavęs su jumis ir gavęs duomenų apie jūsų ligą, gali duoti jums medicininį patarimą.

 • Jeigu užsisakote vaistų iš užsienio vaistinių, parduodančių vaistus internetu, privalote įsitikinti, ar jos nepažeidžia įstatymų, – į kai kurias šalis draudžiama įvežti vaistų iš kitų šalių.

 • Kai kurios vaistinės, parduodančios vaistus internetu, buvo susijusios su įvairiais sukčiais – visada būkite atsargūs, naudodamiesi tokių svetainių paslaugomis. Dauguma JAV vaistinių, parduodančių vaistus internetu, turi sertifikatą, vadinamą VIPPS, arba patikrintų internetinių farmacinių technologijų svetainių [Verified Internet Pharmacy Practice Sites]) sertifikatą – šios interneto svetainės paprastai būna patikimos.

 

Etikos kodeksas

Fondas „Apie sveikatą internete“ [Health on the Net Foundation] (arba HON fondas) sukūrė savą etikos kodeksą – HON fondo etikos kodeksą – kuriame nurodoma, kaip rasti patikimos ir kokybiškos informacijos apie sveikatą internete.

Galite perskaityti toliau pateiktas aštuonias šio kodekso taisykles, padėsiančias jums rasti kokybiškos informacijos apie sveikatą internete. 

 1. Pasidomėkite, kokią kvalifikaciją yra įgiję autoriai, teikiantys informaciją apie sveikatą.

 2. Pasidomėkite interneto svetainės paskirtimi ir kokiai auditorijai ji skirta – informacija turėtų papildyti, o ne mėginti pakeisti gydytojo ir paciento santykius.

 3. Perskaitykite interneto svetainės konfidencialumo politiką dėl asmeninės informacijos, kurią lankytojai pateikia interneto svetainei.  

 4. Paieškokite duomenų apie informacijos apie sveikatą šaltinį (-ius), datą, kada ji buvo paskelbta, arba paskutinį informacijos apie sveikatą puslapių atnaujinimą.

 5. Pagalvokite, dėl kokių priežasčių buvo pateikti pareiškimai dėl produktų, gydymo metodų arba paslaugų privalumų ir trūkumų.

 6. Paieškokite daugiau informacijos apie svetainės administratorių arba pabandykite rasti bent vieną ryšių adresą.

 7. Pasidomėkite – galbūt jums pavyks rasti, kas sukūrė konkrečią interneto svetainę.

 8. Įsitikinkite, ar interneto svetainėje reklama / skelbimai ir redakcinė informacija yra aiškiai atskirti.

 
 

When your child is diagnosed with a particular condition, you may look for more information. One of the first places you may look is the Internet. You should always remember that while the Internet is a great source of information, there is also a lot of information that is out of date, unreliable or incorrect.

It is also important to note that the information you find on the Internet may not be relevant to your child’s own needs, even if the information talks about the same condition. Each child is different.

We have listed below some tips for searching the Internet to help you find reliable and correct information.

Health on the Net Foundation

The Health on the Net foundation was set up to give information on good quality websites for health information.

The Health on the Net Foundation has spent many years researching to find the best tips for deciding if the information you find online is of good quality. Here are some tips that they recommend:

Tips for Internet searching

 • Websites set up by the government or recognised institutions – such as public hospitals or universities – usually give information that is for your benefit and often give practical and reliable information and tips.

 • If possible, ask a doctor or a member of your Early Intervention Team for a list of reliable and relevant websites to visit.

 • Always use more than one website to get balanced information and to check information.

 • Check the source of the information – who wrote the health information; is that person qualified to give this information or do they show proper references for information they got elsewhere?

 • Check the privacy policy of the website – what information about you do they collect and if you give any personal information, what do they do with this (some sites may share your email addresses with others for advertising)?

 • Look for a seal of certification from a trusted organisation like the Health on the Net Foundation – this certifies that the website is accurate, up-to-date, and honest about things like its authors, confidentiality, funding and advertising. Always click to make sure that certification is still valid. You can check the certification of a website using the Honcode toolbar.

 • Be careful not to believe claims or promises of miraculous cures, wonder drugs and other extreme statements, unless there is reliable proof of these claims.

 • Never treat information found on the Internet, in a book or anywhere else as medical advice – only a medical professional can give you medical advice after consulting with you and getting details about your condition.

 • If you are ordering drugs from online pharmacies outside your country, you should make sure that you are not breaking the law – some countries do not allow medications from other countries into their own.

 • Some online pharmacies have been involved in various scams – always be careful when using such sites. Many US online pharmacy sites have certification called the Verified Internet Pharmacy Practice Sites (VIPPS) – these sites are usually reliable.

 

Code of Ethics

The Health on the Net Foundation has developed its own code of ethics – the HONcode – for finding reliable and quality health information on the Internet.

You can read the eight principles of this code below to help you find quality health information on the Internet. 

 1. Look for the qualifications of the authors of the health information.

 2. Look for the mission and target audience of the website – the information should complement and not try to replace the doctor-patient relationship.

 3. Read the website’s privacy policy for personal information that visitors give to the website.  

 4. Look for the source(s) of the health information given, the date when it was published or the last update on the pages with health information.

 5. Think about the reasons for claims about the advantages and disadvantages of any products, treatments or services.

 6. Look for details about the webmaster or for at least one contact address.

 7. See if you can find out who funded the website.

 8. Make sure that there is a separation between the advertising and editorial content of the website

 
 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2023 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1