An Clinic Lárnach Íocshláinteach (CRC)

Maidir linne

Lárionad náisiúnta é an Clinic Lárnach Íocshláinteach ina gcuirtear cuid mhór seirbhísí athshlánúcháin ar fáil do leanaí agus do dhaoine fásta faoi chineálacha míchumas coirp agus céadfach. Tá an CRC suite i dTuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath agus tá ionaid réigiúnacha i gCluain Dolcáin, i Luimneach agus i bPort Láirge.

Mar aon lena shainseirbhísí, reáchtálann an CRC dhá scoil ar an láithreán, gréasán d’ionaid lae, clár oiliúna do dhaoine fásta faoi mhíchumas coirp agus réimse seirbhísí for-rochtana do dhaoine ina dtimpeallachtaí áitiúla.

Seo a leanas na bunluachanna atá mar bhonn agus taca ag seirbhísí an CRC:

  • díriú ar an gcliant agus ar a t(h)eaghlach sa phróiseas meastóireachta agus cóireála araon; 
  • oibriú mar fhoireann (lena n-áirítear an cliant agus a t(h)eaghlach) chun spriocanna gach duine a leagan amach agus a bhaint amach; 
  • leas a bhaint as cur chuige iomlánaíoch a dhíríonn ar an duine; agus  
  • leas a bhaint as modúl idirdhisciplíneach ina mbaintear úsáid as scileanna agus as gairmeacha bheatha difriúla (amhail péidiatraí, fisiteiripeoir, teiripeoir saothair, teiripeoir urlabhra agus teanga agus oibrí sóisialta). 

Ár gcuid Seirbhísí

 • Péidiatraic
 • Teiripe Urlabhra agus Teanga
 • Fisiteiripe
 • Teiripe Shaothair
 • Obair Shóisialta
 • Síceolaíocht; Cliniciúil agus Oideachasúil
 • Diaitéitic
 • Altranas
 • Néareolaíocht
 • Amharc agus Éisteacht
 • Síciatracht Leanaí
 • Ortaipéidic
 • Ortótaic
 • Anailís ar Choisíocht
 • Teicneolaíocht Chúnta
 • Suíochánra agus Soghluaisteacht
 • Athshlánú Leighis do Dhaoine Fásta
 • Gníomhachtú Lae
 • Obair Shóisialta
 • Traenáil Athshlánúcháin
 • Oiliúint agus Forbairt

 Sainchlinicí

 • Ithe, ól agus slogadh
 • Bainistiú ar choinneálacht phéidiatraiceach
 • Suíomh um oíche
 • Teiripe na ngéag uachtair
 • Cumarsáid mhalartach bhreisitheach 
 • Clinic spasmachta
 • Clinicí matán
 • Fabhtanna néarfheadáin
 • Clinic Mogalra Bhracaigh
 • Néarapaite luaile agus céadfach
 • Artragripóis (arthrogryposis)
 • Clinic um Anailís ar Choisíocht
 • Teicneolaíocht chúnta
 • Sainsuíochánra

Conas dul i dteagmháil linn:

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an CRC sna bealaí seo a leanas:

 • cuairt a thabhairt ar shuíomh gréasáin an CRC ag www.crc.ie;
 • glao gutháin a chur orainn ag 01-8542200
 • ríomhphost a chur chugainn ag info@crc.ie.

About us

The Central Remedial Clinic (CRC) is a national centre that offers a wide range of rehabilitative services for children and adults with physical and sensory disabilities. The CRC is located in North County Dublin, with regional centres in Clondalkin, Limerick and Waterford.

As well as its secialist services, the CRC runs two onsite schools, a network of day centres, a training programme for adults with physical disabilities and a range of outreach services for people in their local environments.

The core values underlying the CRC's services are:

  • making the client and their familycentral to both the assessment and treatment process; 
  • working as a team (including the client and family) to set and achieve each individual’s goals;  
  • offering a holistic and person-centred approach 
  • using an interdisciplinary modeul involving different skills and professions (such as paediatrician, physiotherapist, occupational therapist, speech and language therapist and social worker).  

Our Services

 • Paediatrics
 • Speech & Language Therapy
 • Physiotherapy
 • Occupational Therapy
 • Social Work
 • Psychology; Clinical and Educational
 • Dietetics
 • Nursing
 • Neurology
 • Vision and Hearing
 • Child Psychiatry
 • Orthopaedics
 • Orthotics
 • Gait Analysis
 • Assistive Technology
 • Seating and Mobility
 • Adult Medical Rehabilitation
 • Day Activation
 • Sheltered work
 • Rehabilitative training
 • Training and development

 Specialist Clinics

 • Eating, drinking and swallowing
 • Paediatric continence management
 • Night positioning
 • Upper limb therapy
 • Alternative and augmentative communication
 • Spasticity Clinic
 • Muscle clinics
 • Neural tube defects
 • Brachial Plexus Clinic
 • Motor and sensory neuropathy
 • Arthrogryposis
 • Gait Analysis clinic
 • Assistive technology
 • Specialist seating

How to contact us:

You can contact the CRC by:

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1