Comhairle Náisiúnta na nDall in Éirinn (NCBI)

Maidir linne

Cumann seachbhrabúsach carthanachta iad Comhairle Náisiúnta na nDall in Éirinn a chuireann tacaíocht agus seirbhísí ar fáil go náisiúnta do dhaoine ag a bhfuil fadhbanna le radharc na súl. Bunaíodh NCBI thiar sa bhliain 1931 agus cuireann siad mórán seirbhísí ar fáil do níos mó ná 15,000 duine. Is é aidhm NCBI lán-neamhspleáchas daoine dalla nó daoine lagamhairc a chur chun cinn.

Tá timpeall 5% de na daoine a bhaineann sochar as seirbhísí NCBI go hiomlán dall, agus tá méideanna éagsúla amhairc ag 95% díobh.

Ár gcuid Seirbhísí

Soláthraíonn NCBI sainseirbhísí, lena n-áirítear tacaíocht do leanaí ag a bhfuil fadhbanna amhairc. Mar shampla, ag a nIonad Luathfhoghlama i mBaile Átha Cliath, oibríonn siad le leanaí ó am na breithe go sé bliana d’aois.  Féadfaidh tuismitheoirí faisnéis a fháil faoi na seirbhísí seo ar shuíomh gréasáin NCBI.

Tá siad seo a leanas i measc na seirbhísí eile a chuireann NCBI ar fáil timpeall na tíre:

 • tacaíocht phraiticiúil agus mhothúchánach;
 • seirbhís lagamhairc;
 • treoir chun áiseanna agus gléasanna a roghnú; 
 • oiliúint soghluaisteachta;
 • scileanna chúrsaí an lae;
 • comhairleoireacht piaraí agus comhairleoireacht ghairmiúil;
 • comhairle fostaíochta;
 • leabharlann náisiúnta Bhraille, mórchló agus fuaime;
 • comhairle faoi theicneolaíocht chúnta; agus
 • comhairle d’eagraíochtaí poiblí agus príobháideacha faoi sheirbhísí soláimhsithe do dhaoine dalla nó do dhaoine lagamhairc.

Conas dul i dteagmháil linn

Tig leat dul i dteagmháil le NCBI tríd an bpost, trí ghlao gutháin, trí ríomhphost nó trí dhul ar líne chuig a suíomh gréasáin:

NCBI,
Bóthar Whitworth,
Droim Conrach,
Baile Átha Cliath 9.

Guthán: 1850 33 43 53
R-phost: info@ncbi.ie
Suíomh Gréasáin: www.ncbi.ie
 

About us

The National Council for the Blind of Ireland (NCBI) is a not-for-profit charitable organisation that offers support and services nationally to people with eyesight problems. NCBI was set up in 1931 and offers many services to over 15,000 people. The aim of the NCBI is to promote the full independence of people who are blind or vision impaired.

About 5% of people using NCBI’s services are completely blind, while 95% have varying degrees of vision.

Our services

NCBI offers specialised services, including support to children with vision problems. For example, at its Early Learning Centre in Dublin it works with children from birth to six years of age.  Parents can find information about these services on the NCBI website.

Other services that NCBI offers around the country include:

 • practical and emotional support;
 • a low vision service;
 • guidance on choosing aids and appliances;  
 • mobility training;
 • daily living skills;
 • peer counselling and professional counselling;
 • employment advice;
 • a national Braille, large print and audio library;
 • advice on assistive technology; and
 • advice to public and private organisations on user-friendly services for people who are blind of vision impaired.

How to contact us

You can contact NCBI by post, phone, email or by visiting its website:

NCBI,
Whitworth Road,
Drumcondra,
Dublin 9.

Phone: 1850 33 43 53
Email: info@ncbi.ie
Website: www.ncbi.ie
 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1