Cuimsiú Éireann

Maidir linne

Eagraíocht dheonach náisiúnta iad Cuimsiú Éireann a oibríonn chun cearta daoine faoi mhíchumas intleachta in Éirinn a chur chun cinn. Bunaíodh iad sa bhliain 1961 agus is bratchomhlacht anois iad faoi choinne níos mó ná 160 eagraíocht. Tá sé mar aidhm ag Cuimsiú Éireann a chinntiú gur féidir le daoine faoi mhíchumas intleachta maireachtáil sa phobal agus páirt a ghlacadh ann leis na cearta céanna agus atá ag saoránaigh eile, ionas gur féidir leo a rogha shaoil a bheith acu a mhéid agus is féidir leo.

Ár gcuid Seirbhísí

Bíonn Cuimsiú Éireann i mbun feachtais i gcomhair athruithe ar sheirbhísí agus ar reachtaíocht a chuirfidh feabhas faoi cháilíocht beatha agus faoi rannpháirtíocht daoine faoi mhíchumas intleachta i sochaí na hÉireann. Oibríonn siad lena mbaill chun tosaíochtaí a lorg agus chun beartais a chomhaontaítear go náisiúnta a cheapadh lena gcur faoi bhráid an Rialtais, comhlachtaí reachtúla, grúpaí eile agus an phobail i gcoitinne. Cuideachtaí iad roinnt de na baill de Chuimsiú Éireann agus tá cuid acu ina ndaoine.

Déanann Cuimsiú Éireann an méid seo a leanas freisin:

 • cuireann siad tacaíocht do dhaoine faoi mhíchumas intleachta chun cinn, go háirithe féintacaíocht.
 • tugann siad faisnéis agus comhairle tríd an nguthán, tríd an bpost agus trína suíomh gréasáin; 
 • foilsíonn siad bileoga faisnéise agus nuachtlitir ráithiúil; 
 • eagraíonn siad seimineáir agus comhdhálacha; 
 • tugann siad cainteanna faisnéise agus oiliúna do réimse grúpaí; agus 
 • déanann siad ionadaíocht don earnáil mhíchumas intleachta in Éirinn go hidirnáisiúnta trína mballraíocht de Inclusion International agus de Inclusion Europe. 

Conas dul i dteagmháil linn

Tig leat dul i dteagmháil le Cuimsiú Éireann tríd an bpost, trí ghlao gutháin, trí fhacs, trí ríomhphost nó trí dhul ar líne chuig a suíomh  gréasáin:

Cuimsiú Éireann,
Aonad C2, Na Steelworks,
Sráid Uí Fhoghlú,
Baile Átha Cliath 1.

Guthán:   01-8559891  
Facs:  01-8559904

R-phost: info@inclusionireland.ie
Suíomh Gréasáin:www.inclusionireland.ie

About us

Inclusion Ireland is a national voluntary organisation working to promote the rights of people with an intellectual disability in Ireland. Set up in 1961, it is now the umbrella body for over 160 organisations. Inclusion Ireland aims to make sure that people with an intellectual disability can live and take part in the community with the same rights as other citizens, so they can live the life of their choice and to their fullest potention. 

Our Services

Inclusion Ireland campaigns for changes in services and legislation that will improve the quality of life and participation of people with an intellectual disability in Irish society. It works with its members to look for priorities and put together nationally agreed policies to present to the government, statutory bodies, other groups and the general public. Some members of Inclusion Ireland are companies and some are individuals.

Inclusion Ireland also:

 • promotes advocacy for people with an intellectual disability, particularly self-advocacy;
 • gives information and advice by phone, post and through its website;  
 • publishes information leaflets and a quarterly newsletter; 
 • organises seminars and conferences;  
 • gives information and training talks to a range of groups; and 
 • represents the intellectual disability sector in Ireland at international level by its membership of Inclusion International and Inclusion Europe.  

How to contact us

You can contact Inclusion Ireland by post, phone, fax, email or by visiting its website: 

Inclusion Ireland,
Unit C 2, The Steelworks,
Foley Street,
Dublin 1.

Tel:   01-8559891  
Fax:  01-8559904

Email: info@inclusionireland.ie
Website:www.inclusionireland.ie

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1