Profesjonaliści, których możecie spotkać

 

Niektórzy profesjonaliści, z którymi się spotkacie, mogą być członkami zespołu wczesnej interwencji . Inni profesjonaliści mogą być pracownikami szpitali lub świadczyć usługi środowiskowe.

Poniżej znajdziecie krótki opis  ról różnych profesjonalistów, którzy pracują z dziećmi z niepełnosprawnością. Jako że każde dziecko ma inne potrzeby, każda rodzina powinna spotkać się z innymi profesjonalistami, tak więc nie obawiajcie się - nie będziecie zmuszeni odwiedzić wszystkich tych lekarzy. Przekonacie się również, że różni profesjonaliści mogą Wam pomóc w podobny sposób. 

Audiolog:

Audiolog diagnozuje, leczy i  sprawdza potrzeby słuchowe, utratę słuchu lub problemy ze słuchem.

Kardiolog:

Kardiolog to lekarz specjalista, który wykrywa i leczy dolegliwości serca.

Pielęgniarz/pielęgniarka ze specjalnością kliniczną:

Pielęgniarze/pielęgniarki ze specjalnością kliniczną współpracują z rodziną i innymi terapeutami, żeby pomóc dziecku opanować umiejętności niezbędne dla jego ogólnego rozwoju. Pomogą oni Waszemu dziecku w następujących kwestiach:

 • umiejętności fizyczne;
 • nauka poprzez zabawę;
 • komunikacja;
 • umiejętności społeczne i emocjonalne oraz
 • umiejętności życia codziennego. 

Istnieją różne rodzaje pielęgniarzy/pielęgniarek ze specjalnością kliniczną, którzy pracują w różnych miejscach – w tym także w szpitalach i zespołach wczesnej interwencji. Mogą oni współpracować z innymi profesjonalistami, takimi jak terapeuci czy nauczyciele przedszkolni. W niektórych ośrodkach nazywa się ich wychowawcami lub specjalistami wczesnej interwencji.

Specjalista wczesnej interwencji:

Specjaliści wczesnej interwencji współpracują z rodziną i innymi terapeutami, żeby pomóc Waszemu dziecku opanować umiejętności niezbędne dla jego ogólnego rozwoju. Pomogą oni Waszemu dziecku w następujących kwestiach:

 • umiejętności fizyczne;
 • nauka poprzez zabawę;
 • komunikacja;
 • umiejętności społeczne i emocjonalne oraz
 • umiejętności życia codziennego.

Mogą oni współpracować z innymi profesjonalistami, takimi jak terapeuci czy nauczyciele przedszkolni. W niektórych ośrodkach nazywa się ich wychowawcami lub pielęgniarzami/pielęgniarkami ze specjalnością kliniczną.

Otorynolaryngolog:

Otorynolaryngolog to lekarz, który leczy schorzenia uszu, nosa i gardła.

Wychowawca:

Wychowawcy współpracują z rodziną i innymi terapeutami, żeby pomóc Waszemu dziecku opanować umiejętności niezbędne dla jego ogólnego rozwoju. Pomogą oni Waszemu dziecku w następujących kwestiach:

 • umiejętności fizyczne;
 • nauka poprzez zabawę;
 • komunikacja;
 • umiejętności społeczne i emocjonalne oraz
 • umiejętności życia codziennego.

Mogą oni współpracować z innymi profesjonalistami, takimi jak terapeuci czy nauczyciele przedszkolni. W niektórych ośrodkach nazywa się ich pielęgniarzami/pielęgniarkami ze specjalnością kliniczną lub specjalistami wczesnej interwencji.

Lekarz pierwszego kontaktu:

Lekarze pierwszego kontaktu to lekarze medycyny rodzinnej, którzy zapewniają podstawową opiekę zdrowotną w społeczności.

Pracownik ds. pomocy rodzinie:

Pracownicy ds. pomocy rodzinie zapewnią Wam dodatkowe wsparcie w opiece nad dzieckiem. Wsparcie to może polegać na doglądaniu dziecka w domu lub angażowaniu go w odpowiednie zajęcia w społeczności.

Neurolog:

Neurolog to lekarz specjalista, który leczy zaburzenia układu nerwowego człowieka. Układ nerwowy obejmuje mózg, rdzeń kręgowy, nerwy i mięśnie.

Neurochirurg:

Neurochirurg to lekarz specjalizujący się w zabiegach chirurgicznych mózgu, kręgosłupa i innych części układu nerwowego. Może wykonywać zabiegi chirurgiczne związane z problemami wykrytymi przed narodzeniem, w niemowlęctwie, dzieciństwie lub wieku dojrzałym.

Terapeuta zajęciowy:

Terapeuta zajęciowy pomoże Waszemu dziecku podnieść poziom niezależności w wykonywaniu takich czynności, jak:

 • dosięganie i chwytanie;
 • podnoszenie małych przedmiotów;
 • jedzenie, ubieranie się i załatwianie potrzeb naturalnych oraz
 • koordynacja, ocena sensoryczna i inne.

Terapeuta zajęciowy pomoże Wam również w doborze sprzętu specjalistycznego, którego może potrzebować dziecko lub jego rodzina.

Okulista:

Specjalnością okulistów są oczy i układ wzrokowy. Zapewniają oni opiekę medyczną i zabiegi chirurgiczne oczu, pomagają także zapobiegać chorobom i obrażeniom oczu.

Ortoptyk (specjalista leczący zaburzenia widzenia obuocznego):

Ortoptyk (specjalista leczący zaburzenia widzenia obuocznego) to pracownik służby zdrowia, który leczy zaburzenia widzenia, takie jak:

 • dysfunkcje mięśni okoruchowych – na przykład zez; oraz
 • problemy ze wzrokiem – na przykład leniwe oko (niedowidzenie).

Ortoptycy ściśle współpracują z okulistami.

Chirurg ortopeda:

Chirurg ortopeda to lekarz specjalizujący się w schorzeniach układu mięśniowo-szkieletowego, w skład którego wchodzą  kości, kręgosłup, stawy i mięśnie. Leczenie obejmuje zarówno zabiegi chirurgiczne, jak i metody niechirurgiczne.

Protetyk:

Protetycy pomagają usprawnić zdolność poruszania się u dzieci i dorosłych. Robią to, projektując, wytwarzając i dopasowując przyrządy pomocnicze, szyny i sprzęt, taki jak np. obuwie ortopedyczne.

Pediatra:

Pediatrzy to lekarze zajmujący się zdrowiem dzieci. Mogą oni:

 • przeprowadzać badania medyczne;
 • wydawać diagnozy oraz
 • kontrolować zdrowie i rozwój ogólny dziecka.

Pediatrzy mogą specjalizować się w określonej dziedzinie, jak na przykład opieka nad noworodkami (neonatologia), układ nerwowy (neurologia) lub rozwój dziecka.

Fizjoterapeuta:

Fizjoterapeuci pomagają dzieciom w kwestiach związanych z równowagą i ruchem, zwiększając ich niezależność i zdolność poruszania się. Mogą oni ćwiczyć z dzieckiem następujące czynności:

 • przewracanie się z boku na bok;
 • siedzenie;
 • raczkowanie;
 • chodzenie; jak również
 • wydawać zalecenia dotyczące sprzętu specjalistycznego.

Psycholog:

Psycholodzy oceniają myślenie, uczenie się i zachowanie dziecka. Stosując swoje umiejętności, mogą oni:

 • pokazać nam, jak choroba lub diagnoza dziecka wpływa na jego rozwój ogólny i dobre samopoczucie;
 • rozwiązywać problemy związane z zachowaniem;
 • oferować wsparcie, które może wspomóc postępy w ogólnym rozwoju dziecka, oraz
 • wspierać rodzinę na późniejszym etapie, przy podejmowaniu decyzji dotyczących umieszczenia dziecka w odpowiednim przedszkolu i szkole.

Pielęgniarz/pielęgniarka publicznej opieki zdrowotnej:

Pielęgniarz/pielęgniarka publicznej opieki zdrowotnej  zapewnią pomoc i wsparcie w opiece nad dzieckiem w domu, na przykład poprzez:

 • oferowanie praktycznego bądź pielęgniarskiego wsparcia lub
 • dostarczanie produktów związanych z opieką zdrowotną, np. pieluch.

Pielęgniarze i pielęgniarki publicznej opieki zdrowotnej zatrudniani są przez Health Service Executive (Zarząd Opieki Zdrowotnej i Społecznej, HSE) i pracują w lokalnych ośrodkach zdrowia.

Rehabilitant osób z dysfunkcją narządu wzroku:

Rehabilitant osób z dysfunkcją narządu wzroku ocenia, w jaki sposób ubytek/utrata wzroku u dziecka wpływa na jego codzienne życie. Na podstawie tej oceny rehabilitant może:

 • zdecydować, jakiego wsparcia może potrzebować dziecko, aby wzrosła jego niezależność i jakość życia lub  
 • zalecić usługi i rodzaj wsparcia, jakiego może potrzebować dziecko.  

 
Pracownik społeczny:

Pracownicy społeczni są często pierwszymi osobami, które przedstawiają rodzinie pozostałych członków zespołu wczesnej interwencji. Mogą oni pomóc rodzinie na kilka sposobów, między innymi:

 • służąc informacją, radą i wsparciem dla rodziny; 
 • oferując wsparcie i doradztwo dla Was i Waszej rodziny, aby pomóc Wam przystosować się do choroby dziecka, oraz 
 • pomagając Wam uzyskać dostęp do usług oferowanych przez społeczność lokalną, które mogą okazać się dla Was pomocne.

Terapeuta mowy i języka:

Logopeda (terapeuta mowy i języka) pomaga dziecku w komunikacji. Może się zajmować następującymi kwestiami:

 • jak dziecko rozumie język – czyli słowa i zdania używane w jego obecności;
 • sposób, w jaki używa języka, żeby wyrazić to, co chce powiedzieć;
 • dźwięki mowy; 
 • metody komunikacji alternatywnej i komunikacji wspomagającej;
 • inne umiejętności komunikacyjne, takie jak naprzemienne przekazywanie informacji, kontakt wzrokowy i gestykulacja, lub
 • problemy oromotoryczne lub problemy z jedzeniem.

Logopeda (terapeuta mowy i języka) może pracować z dzieckiem bezpośrednio lub pośrednio, poprzez rodzica/ów.

 

Inni profesjonaliści, którzy mogą być zaangażowani w pracę z dzieckiem

Specjaliści ds. oceny potrzeb (Assessment of Need Officers):

Zgodnie z prawem dzieci z niepełnosprawnością poniżej piątego roku życia mogą uzyskać niezależną ocenę swoich potrzeb dotyczących zdrowia i edukacji. Każdy miejscowy ośrodek zdrowia dysponuje specjalistą ds. oceny (Assessment Officer). Specjalista ds. oceny (Assessment Officer) może:

 • pomóc Wam z wnioskiem dotyczącym dziecka;
 • zorganizować przeprowadzenie oceny;
 • zapewnić pomoc i wsparcie podczas procesu oceny oraz
 • przygotować raport z oceny dziecka.

Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu oceny potrzeb (Assessment of Need), kliknij tutaj

Koordynator ds. oceny potrzeb (Assessment of Need Liaison Officer)/koordynator przebiegu leczenia (Case Manager):

Kiedy ocena potrzeb dziecka (Assessment of Need) będzie gotowa, koordynator ds. oceny potrzeb (Liaison Officer) lub koordynator przebiegu leczenia (Case Manager) przygotują dla Was deklarację usług. Deklaracja usług określi, jakie usługi i wsparcie uzyska Wasze dziecko i od kogo.

Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu oceny potrzeb (Assessment of Need), kliknij tutaj 

 

Informacje na temat strony:
Autor: Zespół roboczy ds. informacji nt. projektu „Informowanie rodzin”
Data utworzenia 1 października 2009 r.

 

 

Some of the professionals that you will meet may be members of the Early Intervention Team . Other professionals may work in hospitals or community services.

You will find a brief description below of the roles of various professionals who work with children with disabilities. Since every child has different needs, each family will meet a variety of different professionals, so don't worry - you will not need to meet all of these people. You will also see that different professionals can give the same service. 

Audiologist:

An audiologist helps in diagnosing, treating and checking hearing needs, loss or problems.

Cardiologist:

A cardiologist is a specialist doctor who looks for and treats heart problems.

Clinical Nurse Specialist:

The Clinical Nurse Specialist works with your family and other therapists to help your child learn skills for their overall development. They can help your child with:

 • physical skills;
 • learning through play;
 • communication;
 • social and emotional skills; and
 • everyday independence skills. 

There are different types of Clinical Nurse Specialists working in different areas – including in hospitals and Early Services Teams. They may work with other professionals, such as therapists or preschool teachers. Some services call them an Educator or an Early Years Interventionist.

Early Years Interventionist:

An Early Years Interventionist works with your family and the other therapists to help your child learn skills for their overall development. They can help your child with:

 • physical skills;
 • learning through play;
 • communication;
 • social and emotional skills; and
 • everyday independence skills.

They may work with other professionals, such as therapists or preschool teachers. Some services call them an Educator or a Clinical Nurse Specialist.

Ear Nose and Throat (ENT) Surgeon:

An Ear Nose and Throat Surgeon is a doctor who treats problems in your child’s ears, nose or throat.

Educator:

Educators work with your family and the other therapists to help your child learn skills for their overall development. They can help your child with:

 • physical skills;
 • learning through play;
 • communication;
 • social and emotional skills; and
 • everyday independence skills.

They may work with other professionals, such as therapists or preschool teachers. Some services call them a Clinical Nurse Specialist or an Early Years Interventionist.

General Practitioner (GP):

A General Practitioner is a medical doctor who works in family medicine and gives primary care in the community.

Home/Family Support Worker:

A home/family support worker can give you extra support in caring for your child. This support could be minding your child in the home or taking your child to suitable activities in the community.

Neurologist:

A Neurologist is a specialist doctor who treats disorders of the human nervous system. The nervous system includes the brain, spinal cord, nerves and muscles.

Neurosurgeon:

A Neurosurgeon is a doctor who specialises in surgery on the brain, spine, and other parts of the nervous system. They may carry out surgery on problems diagnosed before birth, in infancy, childhood, or adulthood.

Occupational Therapist:

An Occupational Therapist (OT) can help your child increase their level of independence in activities such as:

 • reaching and grasping;
 • picking up small objects;
 • feeding, dressing and toileting; or
 • coordination, sensory and other issues.

An Occupational Therapist can also help your family get specialised equipment that you or your child may need.

Ophthalmologist:

An Ophthalmologist is a doctor who specialises in the eyes and visual system.They look after the eyes through medical care or surgery and also help to prevent eye disease and injury.

Orthoptist:

An Orthoptist is a health care professional who treats various disorders of the eyes such as:

 • extra-ocular muscles - for example, a squint; and
 • problems with vision - for example, a lazy eye (amblyopia).

Orthoptists work closely with Ophthalmologists.

Orthopaedic Surgeon:

An Orthopaedic Surgeon is a doctor who specialises in problems of the musculoskeletal system - this includes the bones, spine, joints and muscles. They treat problems using surgery or non-surgical means.

Orthotist:

An Orthotist helps to improve mobility in children and adults. They do this by designing, manufacturing and fitting aids, splints and equipment, such as special shoes.

Paediatrician:

A Paediatrician is a doctor who deals with the health of children. They can:

 • carry out medical investigations;
 • make diagnoses: and
 • monitor your child's health and overall development

Paediatricians may have a special interest in a particular area such as; the care of newborn infants (neonatology); the nervous system (neurology) or child development.

Physiotherapist:

A Physiotherapist (PT) can help your child with balance and movement, improving their independence and mobility. They may work on activities such as:

 • rolling;
 • sitting;
 • crawling;
 • walking; and
 • making recommendations for specialised equipment.

Psychologist:

A Psychologist assesses children’s thinking, learning and behaviour. Using their skills, they can:

 • teach us how the child’s condition or diagnosis affects their overall development and well-being;
 • address behavioural concerns;
 • offer support that may help with your child’s overall developmental progress; and
 • support the family at a later stage in making decisions on suitable pre-school and school placements.

Public Health Nurse:

A Public Health Nurse (PHN) may help and support you with your child at home, for example by:

 • offering practical or nursing support; or
 • getting health-related supplies such as nappies.

Public Health Nurses are employed by the Health Service Executive (HSE) and are based in your local Health Centre.

Rehabilitation Officer for the Visually Impaired:

The Rehabilitation Officer for people with vision impairment assesses how a child’s vision loss affects their daily life. Based on this assessment, the Rehabilitation Officer will:

 • decide what supports the child may need to improve their overall independence and quality of life; or  
 • make recommendations on the services and supports children may need.  

 
Social Worker:

The Social Worker is often the first person to introduce the family to other members of the Early Intervention Team. They can offer families help in a number of ways, for example, by:

 • giving information, advice and family support; 
 • offering support and counselling for you and your family to help you adjust to your child’s condition; and 
 • helping you to access services in your local community that may be helpful.

Speech & Language Therapist:

A Speech and Language Therapist (SLT) helps your child to communicate. The therapist may look at areas such as:

 • your child’s understanding of language – that is, the words and sentences used around them;
 • the way they use language to express themselves;
 • the sounds of speech; 
 • alternate and augmentative ways of communicating;
 • other communication skills, such as turn taking, eye contact and use of gesture; or
 • oral-motor or feeding problems.

The Speech and Language Therapist may work directly with your child or indirectly through the parent(s).

 

Other professionals who may be involved with your child

Assessment of Need Officers:

By law, all children with a disability who are under five years of age can get an independent assessment of their health and education needs. Each Local Health Office has an Assessment Officer. The Assessment Officer will:

 • help you with your child’s application;
 • arrange for the assessment to be carried out;
 • help and support you through the assessment process; and
 • organise your child’s assessment report.

Click here to find out more about the Assessment of Need process

Assessment of Need Liaison Officer/ Case Manager:

When your child’s Assessment of Need is complete, a Liaison Officer or Case Manager will put together a service statement for you. This service statement will say what services and supports your child will get and from whom.

Click here to find out more about the Assessment of Need process 

 

Page Details:
Author: Informing Families Information Working Group
Date Created 1 October 2009

 

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2024 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1