Organizacja Enable Ireland

O nas

Organizacja Enable Ireland świadczy usługi ponad 3300 dzieciom i dorosłym z szeregiem niepełnosprawności fizycznych, sensorycznych i intelektualnych w ponad 30 placówkach w 14 regionach na terenie całego kraju. Jej celem jest zapewnienie dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnością prawa wyboru do odgrywania własnej roli w domu, w szkole, w pracy i w społeczności.

Wielu korzystających z usług organizacji Enable Ireland to osoby z takimi diagnozami, jak mózgowe porażenie dziecięce, rozszczep kręgosłupa i dystrofia mięśniowa. Inni cierpią na mnogie lub niezdiagnozowane przypadki niepełnosprawności. Zespoły ekspertów w Enable Ireland wiedzą, że każda osoba i każda rodzina ma inne potrzeby. Pracują indywidualnie z każdym pacjentem/pacjentką i ich rodziną, przygotowując plan na każdy etap życia, tak aby korzystający z usług mogli być na tyle niezależni, na ile jest to możliwe, i mieli świadomość możliwości wyboru oraz poczucie integracji z lokalną społecznością.

Usługi dla dzieci:

Enable Ireland oferuje szereg usług skierowanych do dzieci i ich rodziców w ponad 20 miejscach – w domu, w szkole, w lokalnej społeczności i w ośrodkach usług. Działa na zasadzie partnerstwa z dziećmi, ich rodzicami, urzędami i innymi usługodawcami. Partnerstwo oznacza, że dziecko i jego rodzina znajdują się w centrum działań podejmowanych przez organizację oraz sposobu ich realizacji.

Do tej pory organizacja Enable Ireland koncentrowała się na ulepszaniu oferowanych usług skoncentrowanych na dziecku i rodzinie. Skupiając się na pracy z dziećmi i ich rodzinami w momencie zmian, kładzie ona nacisk także na wspieranie ich podczas przechodzenia z dzieciństwa w wiek dojrzewania, a następnie w dorosłość.

Oferowane usługi dla dzieci:

 • Fizjoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Hydroterapia
 • Psychologia
 • Praca społeczna
 • Planowanie skoncentrowane na osobie
 • Technologia pomocnicza
 • Logopedia (terapia mowy)
 • Wsparcie dla rodziny
 • Porady żywieniowe
 • Nauczanie małych dzieci
 • Transport
 • Opieka zastępcza
 • Pediatria
 • Protetyka

Jak się z nami skontaktować

Z organizacją Enable Ireland można się skontaktować pod następującym adresem i numerem telefonu:

Enable Ireland,
32F Rosemount Park Drive,
Rosemount Business Park,
Ballycoolin Road,
Dublin 11, Irlandia.

Tel.: + 353 (0)1 872 7155

Stronę internetową Enable Ireland można odwiedzić pod adresem: www.enableireland.ie/parents

Odnośniki do każdej strefy geograficznej widocznej na mapie poniżej można uzyskać, klikając link „Twój lokalny ośrodek”.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

About us

Enable Ireland gives services to over 3,300 children and adults with a range of physical, sensory and intellectual disabilities across over 30 locations in 14 regions nationwide. It aims to give children and adults with disabilities the choice to play their part at home, at school, at work and in society.

Many of the people using Enable Ireland's services have a diagnosis such as Cerebral Palsy, Spina Bifida and Muscular Dystrophy. Others have multiple or undiagnosed disabilities. The expert teams at Enable Ireland know that everyone and every family will have different needs. They work with the individual and their family on a plan for each life stage, so that service users can be as independent as possible and have a sense of choice and inclusion in their community.

Children’s Services:

Enable Ireland offers a range of services to children and their families in over 20 service locations - in the home, school, local community and in their service centres. It works in partnership with children, their families, statutory agencies and other service providers. Working in partnership means keeping the child and family at the centre of what they do and how they do it.

To date, Enable Ireland has focused on improving the delivery of child and family centred services. With a greater focus on working with children and families at times of change, it is also putting an emphasis on supporting them as they move from childhood to adoloscence, and on to adulthood.

Children's services include:

 • Physiotherapy
 • Occupational Therapy
 • Hydrotherapy
 • Psychology
 • Social Work
 • Person Centred Planning
 • Assistive Technology
 • Speech Therapy
 • Family Support
 • Nutrition Advice
 • Early Years Education
 • Transport
 • Respite
 • Paediatrics
 • Orthotics

How to contact us

You cancontact Enable Ireland at the following address or telephone number:

Enable Ireland,
32F Rosemount Park Drive,
Rosemount Business Park,
Ballycoolin Road,
Dublin 11, Ireland.

Tel: + 353 (0)1 872 7155

You can visit the Enable Ireland website at: www.enableireland.ie/parents

You can find links to each geographical area shown in the map by clicking on the link for  'Your Local Centre'.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1