National Council for the Blind of Ireland (Irlandzka Krajowa Rada Osób Niewidomych i Ociemniałych, NCBI)

O nas

 National Council for the Blind of Ireland (Irlandzka Krajowa Rada Osób Niewidomych i Ociemniałych, NCBI) to organizacja charytatywna nienastawiona na zysk, oferująca wsparcie i usługi osobom z problemami ze wzrokiem na terenie całego kraju. NCBI została założona w 1931 roku i oferuje szeroki wachlarz usług dla ponad 15 tys. osób. Celem NCBI jest promowanie pełnej niezależności osób niewidomych lub z dysfunkcją narządu wzroku.

Około 5% osób korzystających z usług NCBI jest całkowicie niewidomych, podczas gdy 95% cierpi na dysfunkcje narządu wzroku.

Nasze usługi

NCBI oferuje usługi specjalistyczne, w tym wsparcie dla dzieci z problemami ze wzrokiem. Na przykład prowadzony przez NCBI ośrodek edukacyjny dla małych dzieci w Dublinie zajmuje się dziećmi w wieku od urodzenia do szóstego roku życia.  Rodzice mogą znaleźć informacje na temat tych usług na stronie internetowej NCBI.

Pozostałe usługi oferowane przez NCBI na terenie kraju:

 • wsparcie praktyczne i emocjonalne;
 • ośrodek wsparcia osób słabowidzących;
 • poradnictwo w sprawie przyrządów pomocniczych i urządzeń;  
 • trening zdolności poruszania się;
 • umiejętności życia codziennego;
 • samopomoc i wsparcie profesjonalne;
 • poradnictwo dotyczące zatrudnienia;
 • krajowa biblioteka książki brajlowskiej, w druku powiększonym i mówionej;
 • poradnictwo w sprawie technologii pomocniczej; i
 • porady skierowanie do organizacji publicznych i prywatnych na temat przyjaznych dla użytkownika usług skierowanych do osób niewidomych lub z dysfunkcją narządu wzroku.

Jak się z nami skontaktować

Z NCBI można się skontaktować drogą pocztową, telefoniczną, wysyłając e-mail albo odwiedzając jej stronę internetową:

NCBI,
Whitworth Road,
Drumcondra,
Dublin 9.

Tel.: 1850 33 43 53
E-mail: info@ncbi.ie
Strona internetowa: www.ncbi.ie
 

About us

The National Council for the Blind of Ireland (NCBI) is a not-for-profit charitable organisation that offers support and services nationally to people with eyesight problems. NCBI was set up in 1931 and offers many services to over 15,000 people. The aim of the NCBI is to promote the full independence of people who are blind or vision impaired.

About 5% of people using NCBI’s services are completely blind, while 95% have varying degrees of vision.

Our services

NCBI offers specialised services, including support to children with vision problems. For example, at its Early Learning Centre in Dublin it works with children from birth to six years of age.  Parents can find information about these services on the NCBI website.

Other services that NCBI offers around the country include:

 • practical and emotional support;
 • a low vision service;
 • guidance on choosing aids and appliances;  
 • mobility training;
 • daily living skills;
 • peer counselling and professional counselling;
 • employment advice;
 • a national Braille, large print and audio library;
 • advice on assistive technology; and
 • advice to public and private organisations on user-friendly services for people who are blind of vision impaired.

How to contact us

You can contact NCBI by post, phone, email or by visiting its website:

NCBI,
Whitworth Road,
Drumcondra,
Dublin 9.

Phone: 1850 33 43 53
Email: info@ncbi.ie
Website: www.ncbi.ie
 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1