National Federation of Voluntary Bodies (Krajowa Federacja Organizacji Ochotniczych)

O nas

National Federation of Voluntary Bodies Providing Services to People with Intellectual Disability (Krajowa federacja organizacji ochotniczych zapewniających usługi osobom z niepełnosprawnością intelektualną) to krajowa instytucja nadrzędna dla ochotniczych podmiotów nieustawowych, które świadczą usługi bezpośrednie osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Liczy ona 62 organizacje członkowskie w całej Irlandii, które świadczą usługi 22 tys. osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom.

Krajowa Federacja działa w oparciu o cztery główne zasady stanowiące, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają prawo:

 • prowadzić normalne życie w swojej społeczności;
 • być traktowane jak osoby, z godnością i szacunkiem;
 • otrzymywać wsparcie w rozwijaniu swoich możliwości oraz
 • uczestniczyć w podejmowaniu decyzji mających wpływ na ich życie.

Nasze usługi

National Federation of Voluntary Bodies (Krajowa Federacja Organizacji Ochotniczych) oferuje i rozwija wysokiej jakości usługi skoncentrowane na osobie. Wiele z jej organizacji członkowskich prowadzi ośrodki wczesnej interwencji. Jeśli chcecie sprawdzić, czy Krajowa Federacja oferuje usługi opieki nad dziećmi w Waszej okolicy, możecie kliknąć tutaj, żeby zobaczyć mapę usługodawców. W niektórych regionach ośrodki wczesnej interwencji prowadzone są bezpośrednio przez HSE.

Federacja stara się również promować równość szans dla osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez następujące działania:

 • udzielanie informacji;
 • prowadzenie jakościowych badań, aby przedstawić dowody i poznać krajowe i międzynarodowe przykłady dobrych praktyk;
 • lobbing na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz
 • współpracę z organizacjami rzeczniczymi na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wytyczne dobrej praktyki projektu „Informowanie rodzin” oraz niniejsza strona internetowa (www.informingfamilies.ie)  zostały przygotowane przez Krajową Federację Organizacji Ochotniczych jako część ich pracy w charakterze rzeczników osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. 

Jak się z nami skontaktować

Z Krajową Federacją Organizacji Ochotniczych można skontaktować się drogą pocztową, telefoniczną, wysyłając e-mail albo odwiedzając jej stronę internetową:

National Federation of Voluntary Bodies,
Oranmore Business Park,
Oranmore,
Co. Galway,
Irlandia.

Tel.:  +353 (91) 792316
E-mail: info@fedvol.ie lub info@informingfamilies.ie
Strona internetowa: www.fedvol.ie.

 

About us

The National Federation of Voluntary Bodies Providing Services to People with Intellectual Disability is a national umbrella organisation for voluntary and non-statutory agencies that give direct services to people with intellectual disability. It has 62 member organisations thorughout Ireland that deliver services to 22,000 people with an intellectual disability and their families.

The National Federation works on the basis of four main principles - that people with an intellectual disability have the right to:

 • live an ordinary life in their own community;
 • be treated as an individual with dignity and respect;
 • get support in developing their highest potential; and
 • take part in decisions affecting their lives.

Our services

The National Federation of Voluntary Bodies offers and develops high quality, person-centred services. Many of its member organisations deliver early services. If you want to see if the National Federation offers children's services in your area, you can click here to see its map of service providers. Early Services in some areas are provided directly by the HSE.

The National Federation also seeks to promote equal opportunities for people with intellectual disabilities through activities such as:

 • sharing information;
 • developing quality research to offer evidence and meet national and international best practice;
 • lobbying on a national and international basis; and
 • working with advocacy organisations for people with an intellectual disability.

The Informing Families Best Practice Guidelines and this website (www.informingfamilies.ie) were developed by the National Federation of Voluntary Bodies as part of their work as advocates for people with disabilites and their families. 

How to contact us

You can contact the National Federation of Voluntary Bodies by post, phone, email or by visiting its website:

National Federation of Voluntary Bodies,
Oranmore Business Park,
Oranmore,
Co. Galway,
Ireland.

Telephone:  +353 (91) 792316
Email: info@fedvol.ie or info@informingfamilies.ie
Website: www.fedvol.ie.

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2024 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1